CENTRE FOR APPLIED LEARNING AND MULTIMEDIA

Anugerah Akademik - Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS (MAGU)

UNIMAS memberikan pengiktirafan kepada staf-staf akademik UNIMAS yang menunjukkan kecemerlangan dalam pengajaran menerusi Anugerah Akademik tahunan di Majlis Anugerah UNIMAS (MAGU). Terdapat 5 kategori yang dipertandingkan:
 • Anugerah Pengajaran
 • Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif (Bersemuka)
 • Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif (Teradun)
 • Anugerah Pengajaran Transformatif - Baharu (Bermula 2020)
 • Anugerah Pentaksiran - Baharu (Bermula 2020)


"TARIKH TUTUP PENCALONAN UNTUK MAGU 2021: Borang yang lengkap diisi dan diperakukan oleh Dekan Fakulti/Pusat serta dokumen sokongan (e.g. portfolio, digital archive,etc) perlu sampai ke CALM sebelum atau pada 1 FEBRUARI 2021 (ISNIN), SEBELUM 12.00 TENGAH HARI"

Kriteria dan borang pencalonan boleh diperolehi di bahagian berikut:

1. Anugerah Pengajaran

Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada tenaga pengajar UNIMAS yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan dalam pengajaran. Kesarjanaan pengajaran merujuk kepada tahap keilmuan yang tinggi yang merangkumi penjanaan dan perkongsian ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran. Kecemerlangan pengajaran merujuk kepada amalan pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif, berasaskan falsafah, teori dan prinsip pengajaran yang mantap untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar.

Kriteria dan Borang
Nota: Sila pastikan senarai semak dicetak dan disertakan sebagai muka hadapan borang pencalonan.

Senarai Pemenang


 • 2020 - Dr Dayang Azra binti Awang Mat (FK)
 • 2019 - Prof Madya Dr Fitri Suraya Mohamad (FSKPM)
 • 2018 - Prof Madya Dr William Lim Kiong Seng (FPSK)
 • 2017 - Tiada pemenang
 • 2016 - Tn Hj Syahrul Nizam Junaini (FSKTM)
 • 2015 - Chuah Kee Man (FBK)
 • 2014 - Prof Dr Chen Chwen Jen (FSKPM)


2. Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif (Teradun)

Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif (Teradun) memberi fokus kepada kepada persekitaran pembelajaran yang menggabungkan e-pembelajaran dan pembelajaran bersemuka. Sebagai contoh, penggunaan eLEAP, MOOC, Simulasi, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Live Classroom, Digital Gamification dan seumpamanya yang memberi impak mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar.

Kriteria dan Borang
Nota: Sila pastikan senarai semak dicetak dan disertakan sebagai muka hadapan borang pencalonan.

Senarai Pemenang

 • 2020 - Dr Farah Akmal binti Idrus (FSTS)
 • 2019 - Puan Syaryfah Fazidawaty bin Wan Busrah (FSGK)
 • 2018 - Encik Dev Nath Kaushal (FPSK)

 • Sebelum 2018, dikenali sebagai Anugerah Pembelajaran Teradun dan Outstanding Online Course Award
 • 2017 - Wan Nurainie Wan Ismail (FSTS)
 • 2016 - Noorhaslina Bte Senin (FSGK)
 • 2014-15 - Tidak dipertandingkan
 • 2013 - Chuah Kee Man (FBK)
 • 2012 - Janifer Lunyai (FEP)
 • 2011 - Prof Madya Dr Norazila Abdul Aziz (FSKPM)
 • 2010 - Farida Abdul Halim and Agatha Lamentan (FSKPM)
 • 2009 - Dr Regina Garai Abdullah(FSSK)


3. Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif (Bersemuka)

Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif (Bersemuka) memberi fokus kepada model/pendekatan pengalaman pembelajaran imersif secara bersemuka yang memberi impak mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar (contoh: Service-based Learning, Community-based Learning, Challenge-based Learning dan seumpamanya). Anugerah ini mula dipertandingkan pada tahun 2018.

Kriteria dan Borang
Nota: Sila pastikan senarai semak dicetak dan disertakan sebagai muka hadapan borang pencalonan.

Senarai Pemenang

 • 2020 - Puan Nurfauza binti Jali - FSKTM
 • 2019 - Dr Dayang Hanani binti Abang Ibrahim dan Dr Nadianatra binti Musa - FSKTM


4. Anugerah Pengajaran Transformatif

Anugerah ini memberi fokus kepada transformasi kaedah pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pencapaian pembelajaran pelajar. Keutamaan diberikan kepada teknik pengajaran tidak berasaskan syarahan yang telah berjaya mentransformasikan pengendalian sesuatu kursus secara efektif dan interaktif terutamanya ke atas keterlibatan dan pembelajaran aktif pelajar. Inovasi pengajaran yang berpotensi tinggi untuk memanfaatkan pelajar juga boleh dipertimbangkan untuk anugerah ini. Anugerah ini mula dipertandingkan pada tahun 2020.

Kriteria dan Borang
Nota: Sila pastikan senarai semak dicetak dan disertakan sebagai muka hadapan borang pencalonan.

Senarai Pemenang
 • 2020 - Puan Yon Syafni binti Samat (FAB)


5. Anugerah Pentaksiran

Anugerah ini memberi fokus kepada kaedah pentaksiran alternatif yang telah berjaya mentransformasikan penilaian hasil pembelajaran sesuatu kursus secara efektif tanpa terikat dengan kaedah-kaedah konvensional seperti ujian dan peperiksaan akhir. Inovasi pentaksfiran yang berpotensi tinggi untuk memanfaatkan pelajar juga boleh dipertimbangkan untuk anugerah ini. Anugerah ini mula dipertandingkan pada tahun 2020.

Kriteria dan Borang
Nota: Sila pastikan senarai semak dicetak dan disertakan sebagai muka hadapan borang pencalonan.

Senarai Pemenang
 • 2020 - Profesor Madya Dr Soubakeavathi A/P Rethinasamy (FBK)